วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท

วิสัยทัศน์

พีรพัฒน์จะเป็นผู้นำภูมิภาคอาเซียนและ
เอเซียใต้ในปี 2020  ในด้านความสะอาด
ในตลาดองค์กร  สนองธุรกิจท่องเที่ยว
ต่อไปอย่างมั่นคง   รวมถึงด้านสุขอนามัย
ที่จำเป็นมากขึ้นทั้ง โรงงานอาหาร
แคทอริ่ง และ ร้านอาหาร

พันธกิจ

เราทำธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีด้านความสะอาด
ในตลาดสถาบันและอุตสาหกรรม
เรามุ่งธุรกิจบริการที่อาศัยอุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่สร้างสรรค์

ปรัชญา

พีรพัฒน์เป็นธุรกิจของคนไทย
“เพื่อกำไรสูงสุดในระยะยาว”
ด้วยการให้บริการที่ดีที่สุดกับลูกค้า

วัตถุประสงค์

พีรพัฒน์จะก้าวไป
ไม่หยุดยั้ง

วัฒนธรรมองค์กร

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน) มีการอบรมและปลูกฝังพนักงานทุกท่านให้เป็นคนดีทั้งต่อองค์กร และต่อสังคมภายนอก โดยให้ความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกผ่านทางโครงการอบรมต่างๆของบริษัทฯ และยังได้มีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานทุกท่านเดินไปในแนวทางเดียวกันสำหรับการพัฒนาตนเองอันเพื่อประโยชน์ทั้งตนเองและส่วนรวม

AEC Culture

Accountability

การมีสำนึกรับผิดชอบ ทั้งต่อองค์กร
ลูกค้า ตนเอง และ สังคม

คือ การแสดงออกถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจที่จะให้งานที่ได้รับมอบหมายบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนด รวมถึงการบริหารทีมงาน และการยอมรับผลที่เกิดขึ้นจากการทำงาน/การบริหารงานของตนเอง

การปลูกฝังพฤติกรรมที่ต้องการ

– ตั้งใจทำงานให้สำเร็จเ็ต็มความสามารถ
– พยายามทำให้มากกว่าและดีกว่าที่ได้รับมอบหมาย
– ใส่ใจและให้ความสำัคัญกับทุกรายละเอียดของขึ้นตอนการทำงาน
– พยายามคิดหาวิธีการหลายๆวิธี เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด
– ลงมือทำงานทันทีที่ได้รับมอบหมาย
– ไม่ปล่อยให้ความผิดพลาดเล็กน้อยผ่านไป แม้จะไม่ส่งผลกระทบต่องานก็ตาม

Encouragement
การให้กำลังใจและสนับสนุนแก่ทุกหน่วย
งานเพื่อผลสำเร็จขององค์กรโดยรวม

คือ การร่วมประสานประโยชน์ ให้ความสำคัญกับเป้าหมายหลักขององค์กร มีส่วนร่วมในการผลักดันทุกภาคส่วนขององค์กรไปสู่ความสำเร็จ

การปลูกฝังพฤติกรรมที่ต้องการ

– ให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานต่างๆ อย่างเต็มความสามารถ
– มองเป้าหมายหลักและภาพรวมมากกว่าเป้าหมายส่วนตัว หรือของหน่วยงาน
– อาสาทำงานเพื่อให้งานสำเร็จ

Competitiveness
การช่วยกันเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพื่อกำไรสูงสุดอย่างต่อเนื่อง

คือ ความมุ่งมั่นในการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน ต่อตนเอง ต่อองค์กรเพื่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันได้ตลอดเวลา

การปลูกฝังพฤติกรรมที่ต้องการ

– กระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา
– พยายามหาโอกาสที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพิ่มเติมด้วยตนเอง
– มีการตั้งเป้าหมายและวางแผนที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอย่างชัดเจน
– สามารถถ่ายทอดสิ่งใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจได้
– สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้กับงานที่ได้รับมอบหมาย
– กระหายที่จะแข่งขันกับตนเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่า
– สนใจและติดตามความเป็นไปของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจที่รับผิดชอบและธุรกรรมขององค์กร