ที่อยู่ :    406 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ :    02-290-1200
โทรสาร :    02-290-1243
อีเมล์ :    ia@peerapat.com

หากท่านต้องการแจ้งเบาะแส หรือร้องเรียน โดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เกี่ยวกับการกระทำผิดกฏหมาย จรรยาบรรณ รายงานทางการเงินที่ไม่ถูกต้อง หรือระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง รวมทั้งการกระทำที่ไม่เหมาะสมของพนักงานของบริษัท ท่านสามารถกรอกข้อมูลลงในแบบ การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนชัดเจนจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ทั้งนี้บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูล ส่วนตัวของท่านไว้เป็นความลับ
แบบฟอร์มการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน (*) กรุณาระบุ
ข้อมูลผู้แจ้ง
* ชื่อ-สกุล:
* โทรศัพท์:
* อีเมล์:

เรื่องที่ต้องการแจ้ง
* ประเภท:
* รายละเอียด:
เพิ่มรูปภาพ:
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นจริงทุกประการ

    
การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.