การสมัครเป็นตัวแทนจำหน่าย

          แนวทางการบริหารและดำเนินการของกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด(มหาชน)  เรามีความภาคภูมิใจในกลุ่มบริษัทของเราที่สามารถ แข่งขันกับ บริษัทจากต่างประเทศได้อย่างสง่างาม  โดยเรายึดถือความจริงใจ ซื่อสัตย์ และยุติธรรมเป็นหลัก   เรามีหลักคิดที่มีความมุ่งมั่น และความพยายามที่จะสามารถนำพาความสำำเร็จมาสู่กลุ่มบริษัทฯไำด้  และเชื่อมั่นในการทำงาานเป็นทีมและสามัคคีที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้แก่ลูกค้าและสังคม
 
 
จุดเด่นในการพิจารณาเข้าร่วมธุรกิจกับบริษัทฯ
> เป็นบริษัทของคนไทย และบริหารโดยทีมงานคนไทย (มีน้ำใจ ไมตรี แบบไทย )
> เป็นบริษัท ชั้นแนวหน้าระดับประเท
> มีประวัติการดำเนินงานที่ดี ยาวนาน และมั่นคง
> มีสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับ อย่างกว้างขวาง
> สามารถสร้างกำไรขั้นต้น ในอัตราที่บริหารงานได้
> มีต้นแบบ ธุรกิจ  ให้ศึกษา และ ปฏิบัติตาม
> มีกลุ่มบริษัท ที่เป็นมืออาชีพ และเชี่ยวชาญงานเฉพาะด้าน คอยให้ความช่วยเหลือ เป็นที่ปรึกษา
   คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด
 
   
คุณสมบัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาผู้สมัครฯ หลักฐานการสมัคร
1. เป็นบุคคลที่สามารถจัดตั้งนิติบุคคล จดทะเบียนในประเทศไทยได้ 1. ใบสมัคร พร้อมรูปถ่าย และสำเนาบัตรประชาชน
2. มีบุคคลค้ำประกัน 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. มีความพร้อมด้านการลงทุน 3. สำเนา statement ย้อนหลัง 3 เดือน หรือ สำเนาบัญชี
    ควรมีหลักทรัพย์ประมาณ 1-2 ล้านบาท (หรือ ให้เพียงพอต่อการค้ำ     เงินฝากประจำย้อนหลัง 6 เดือน
    ประกันสินค้า ของบริษัทในกลุ่มทั้งหมด) ค้ำประกันสินค้า 100% 4. ใบรับรองแพทย์ (ยื่นก่อนเซ็นต์สัญญา )
4. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานของบริษัทอย่างเคร่งครัด  
5. รักงานบริการ อดทน ไม่ย่นท้อ และมีประวัติ การประพฤติที่ดี ขั้นตอนสู่การเป็น ตัวแทนจำหน่าย
6. มีความพร้อมเรื่องบุคคลากร 1. ศึกษาระบบธุรกิจของกลุ่มบริษัท พีรพัฒน์ฯ
7. มีเวลาบริหารกิจการ 2. เสนอแนวทาง แผนการบริหารงานและแผนการทำตลาด
8. สามารถเข้ารับการอบรมเพื่อบริหารกิจการได้ 3. กรอกเอกสารสมัคร ยื่นเอกสารครบถ้วน และสัมภาษณ์
9. มีรถกระบะ เพื่อ จัดส่งสินค้า     โดยทีมงานผู้ทรงคุณวุฒิ
10. ต้องมีสำนักงาน อยู่ในเขตพื้นที่ ที่ให้บริการที่ไปมาสะดวก 4. รอการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทฯ  เพื่อพิจารณา
      และรถเทลเลอร์ สามารถส่งสินค้าได้     อนุมัติให้เป็นตัวแทนจำหน่าย
11. ต้องมีสถานที่ สำหรับ เก็บสินค้า 5. เข้าฝึกอบรม การบริหารจัดการ การเป็นตัวแทนจำหน่าย
12. ถ้ามีภูมิลำเนา อยู่ในพื้นที่ีที่ดูแล จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  
   


" ทางทีมงานแผนกช่างเทคนิคของบริษัทฯ ได้มีการจัดอบรมความ
  รู้ด้านเครื่องล้างจาน, เครื่องทำความสะอาดพื้น และรวมถึงเครื่อง
  จักรผลิตน้ำร้อนประหยัดพลังงาน ให้แก่ตัวแทนจำหน่าย "
การสนับสนุนจากทางบริษัทฯ
1. การให้ความรู้ และเทคนิคการบริหารจัดการธุรกิจ โดย
    การให้การอบรมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฎิบัติ
2. การจัดส่งเจ้าหน้าที่ของทางบริษัทฯ ไปช่วยเหลือในหน้า
    ที่ต่างๆในช่่วงเริ่มต้นการดำเนิน
3. การส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยแนะนำให้คำปรึกษา แก้ปัญหา
    ต่างๆอย่างสม่ำเสมอ หรือ แล้วแต่กรณีที่ได้รับการร้องขอ
4. การจัดส่งสินค้าที่มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพสม่ำเสมอ
5. การช่วยตรวจสอบคลังสินค้าคงคลัง
6. การช่วยตรวจสอบมาตรฐานการดำเนินงานในด้านต่างๆ
7. การแนะนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับการพัฒนาขึ้นใหม่ เพื่อ
    การพัฒนาปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น
8. การโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่างๆ และการจัดรายการ
    ส่งเสริมการขายอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตามแผนกำหนด
    ของบริษัทฯ
9. อื่นๆ
 
 
 
ส่วนบริหารงานตัวแทนจำหน่าย
ติดต่อแผนกการตลาด :  คุณอาวิน  เด่าสุวรรณ
สำนักงานใหญ่ :  406 ถ.รัชดาภิเษก  แขวง สามเสนนอก   เขต ห้วยขวาง  กรุงเทพฯ  10310
โทรศัพท์ :  +66(0) 2290 1234          แฟ็กซ์ :  +66(0) 2290 1247
อีเมลย์ :  arwin@peerapat.com, arwin.taosuwan@gmail.com

 

การลงทุนสัมพันธ์Online Network
Peerapat Group
Copyright 2012 Peerapat Technology Plc. All right reserved.