ภาพรวมธุรกิจ

ภาพรวมธุรกิจของกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์

การลงทุนด้านการการผลิต และการกระจายสินค้า

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (PP)
เป็นโรงงานที่วิจัยพัฒนา และผลิตเคมีทำความสะอาดทุกชนิดครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดต่างๆสำหรับทุกบริษัทฯในเครือ บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี

เป็นหน่วยงานกลางของทุกบริษัทฯในเครือ บมจ.พีรพัฒน์ เทคโนโลยี ในการดูแลและบริหารจัดการงานด้านโลจิสติกส์ อันหมายรวมถึงงานด้านคลังสินค้า, กระจายสินค้าทั่วประเทศและเพิ่มเติมในส่วนงานด้านการบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ

การลงทุนด้านสินค้า

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด มหาชน (PP)
เป็นผู้นำในด้านผลิตภัณฑ์เครื่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน Heat Pump มากว่า 8 ปี  โดยได้รับความไว้วางใจในคุณภาพและบริการจากลูกค้ากลุ่มโรงแรม, โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยและประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้
เข้าสู่เวปไซต์ http://peerapatenergy.com

เป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านความสะอาดในอาคารสำหรับองค์กร โดยครอบคลุม ตั้งแต่เครื่องจักร, อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดชนิดต่างๆ  และรวมถึงการให้บริการหลังการขายครอบคลุมทั่วประเทศ
เข้าสู่เวปไซต์ http://www.roomcarepp.com

บริษัท ไทยสจ็วต เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (TSS)
เป็น ผู้ขาย เช่า บริการ ออกแบบระบบล้างจาน และ ภาชนะทุกชนิด รวมถึงผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดภาชนะในครัวทุกชนิด อาทิ จาน, ชาม, แก้ว
เข้าสู่เวปไซต์ http://www.thaisteward.com

บริษัท แคลวาทิส-เอเซีย แปซิฟิก จำกัด (CVT)
เป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด และสารฆ่าเชื้อ รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม
เข้าสู่เวปไซต์ http://calvatisthai.com

บริษัท มิสเตอร์ พูล จำกัด (MP)
เป็นผู้ทำธุรกิจด้านสระว่ายน้ำ โดยเป็นตัวแทนจำหน่าย อุปกรณ์ดูแลสระน้ำ นำเข้าจากอเมริกา แบรนด์ Pentair Pool  รวมถึงรับบริการวางระบบติดตั้งอุปกรณ์สระว่ายน้ำ ตลอดจนการบริการหลังการขาย-รับดูแลสระว่ายน้ำ
เข้าสู่เวปไซต์ http://mspool.com

บริษัท แอลไลน์ อินเตอร์เทรด จำกัด (AL)
เป็นผู้ชำนาญการด้านน้ำยาทำความสะอาดซักรีดและ ฆ่าเชื้อ สำหรับผ้าในโรงพยาบาล
เข้าสู่เวปไซต์ http://alliesth.com

การวิจัยและพัฒนา

มีแผนกพัฒนาสินค้า เป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบ งานวิจัย และ พัฒนาสินค้า  ซึ่งครอบคลุมในหลายด้าน อันได้แก่
         1. การปรับปรุงสูตรสินค้า กลุ่มทำความสะอาด สูตรเก่าให้ทันสมัยอยู่เสมอ เป็นที่ต้องการของลูกค้า
2. การหาวัตถุดิบทดแทน ทั้งชนิดใหม่และจากผู้ขายผู้ผลิตรายใหม่ เพื่อควบคุมต้นทุนสินค้าให้
    สามารถแข่งขันได้
3. การหาสินค้าและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากภายในและภายนอกประเทศมาทดแทนสินค้าเก่า
    เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า
4. การผลิตวัตถุดิบใช้เอง โดยเลือกจากวัตถุดิบทีี่สำคัญทั้งในแง่มูลค่าและในแง่ของเทคโนโลยี
    เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
5. การค้นคว้าวิธีการนำสินค้าไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า สะดวก ปลอดภัยต่อผู้ใช้
6. การพัฒนาระบบการใช้งานของลูกค้าทั้งด้านตัวสินค้า, อุปกรณ์ เครื่องจักร เพื่อให้ได้ระบบงาน
    ใหม่ที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
แผนกพัฒนาสินค้าเป็นแกนหลักในการทำงาน  มีกลุ่มทำงานโดยใช้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกบริษัท ได้แก่
1.  กลุ่มวิจัยพัฒนาสินค้าำำสำนักงานใหญ่  รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาสินค้าทั้งกลุ่มพีรพัฒน์ รวมทั้งกำหนดทิศทางในระยะยาว  ประกอบด้วยบุคลากร ทั้งภายในและภายนอก
2.  กลุ่มวิัจัยพัฒนาสินค้าโรงงาน รับผิดชอบงานวิจัยพัฒนาสินค้าด้านโรงงานเป็นหลักภายใต้กรอบทิศทางที่กำหนดไว้
ปัจจุบันทางบริษัทได้ทำการจดทะเบียนเป็นบริษัทรับวิจัยพัฒนาตามที่รัฐบาลสนับสนุนในด้านภาษีเรียบร้อยแล้ว  และอยู่ในขั้นตอนการอนุมัติจากกรมสรรพากร  ภายใต้ความรับผิดชอบของแผนกพัฒนาสินค้าของบริษัท
      ผลงานในอดีตที่ผ่านมาทางบริษัทสามารถรักษาความสามารถในการแข่งขัน   โดยใช้ยุทธศาสตร์การวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นตัวขับเคลื่อน  รักษาการทำกำไรขั้นต้นได้ดีโดยมีการพัฒนาสินค้าให้อายุผลิตภัณฑ์ยืนยาวขึ้น  สร้างสรรค์สินค้าใหม่ๆมากมาย   พนักงานที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาสินค้ามีทั้งนักเคมี วิศวกร  ทังระดับปริญญาตรี และปริญญาโท   รวมกันมากกว่า  30 คน   ซึ่งกระจายกันทำงานประจำในตำแหน่งต่างๆในกลุ่มบริษัทพีรพัฒน์ ได้สร้างผลงานมากมาย มานานกว่า 20 ปี  มีศักยภาพในการออกแบบสูตรผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดตามความต้องการของลูกค้าในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยตนเอง   มีการคิดค้นสินค้าใหม่ซึ่งได้รับการจดอนุสิทธิบัตรมาแล้วกว่า  5 รายการ  และที่อยู่ระหว่างการดำเนินการอีกมากว่า 10 รายการ
สินค้าใหม่ครอบคลุมทั้งด้านกลุ่มเคมีภัณฑ์  บรรจุภัณฑ์ แระบวนการทำความสะอาดแบบใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   และกระบวนการนำน้ำทิ้งและเคมีภัณฑ์ทำความสะอาดกลับมาใช้ใหม่ ( Recycle )
ทิศทางในการพัฒนาสินค้าของกลุ่มในอีก 3 – 5 ปีข้างหน้ากำหนดไว้ชัดเจน   โดยจะเดินไปด้านสินค้าและบริการที่เป็น Green Products,
Natural Products และ อนุรัักษ์พลังงาน    โดยสินค้าและบริการจะเน้นด้านเครื่องจักร  มากกว่าเคมีภัณฑ์  มีทั้งการพัฒนาด้วยตนเอง และการซื้อเทคโนโลยีจากภายนอก และรวมทั้งการจับมือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอกร่วมกันขับเคลื่อนธุรกิจ